イベント
Trang chủ|イベント
* Xin chúc mừng đã đỗ JLPT (2019.12) *
Những bạn đã đỗ JLPT của tháng 12 năm 2019, trường đã tặng quà chúc mừng. Xin chúc mừng. Các bạn tốt nghiệp, hãy cố gắng đi học Trung cấp nha. Các bạn còn đang học ở trường, trong thời ở trường Hirata, hãy cùng cố gắng thi đỗ cấp độ sau.